www.facebook.com/NaLotniskoLublin
koszyk Koszt: 0,00 zł Twój koszyk
logo-lotniskoZ powodu zagrożenia epidemiologicznego od dnia 16.03.2020logo bus
nie realizujemy połączeń na lotnisko w Świdniku!
Informacja i rezerwacja: 796 483 737 (pon.-piąt. od 6:30 - 19:00, sob.-nied. od 8:00 - 18:00)

Autobus odjeżdża z Lotniska z przystanku Hali Przylotów zawsze 30 minut po przylocie
 

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usług rezerwacji miejsc i uiszczania opłat za przewóz pasażerów i ich bagaży na trasie do Portu Lotniczego Lublin z Lublina, Krasnegostawu, Zamościa lub Tomaszowa Lubelskiego
oraz na połączenia powrotne.

Przedsiębiorstwo GARDEN SERVICE Jacek Przybysz
z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kusocińskiego 29D
NIP: 921-131-87-84
Regon: 430953939

§1 Zakres

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) i dotyczy opłacania miejsc autobusowych za pośrednictwem strony www oraz dokonywania płatności za ten zakup przy użyciu e – przelewów lub kart kredytowych.

§2 Definicje

1. Przewoźnik - przedsiębiorstwo Jacek Przybysz GARDEN SERVICE ul. Kusocińskiego 29 D 21 – 040 Świdnik.
2. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu w celu rezerwacji miejsca i uiszczenia opłaty za przejazd oraz posiada dostęp do internetowego konta bankowego.
3. Umowa – umowa przewozu zawierana przez Kupującego z Przewoźnikiem (zwanych łącznie stronami) w trakcie procesu sprzedaży miejsca w autobusie.
4. Regulamin korzystania z serwisu - niniejszy regulamin, którego akceptacja następuje w trakcie procesu sprzedaży miejsca w autobusie.
5. Numer PL rezerwacji - unikalny numer nadawany przez system rezerwacyjny.
6. Umowne warunki przewozu - szczegółowe warunki określone przez Przewoźnika dotyczące bezpośrednio przewozu określające prawa i obowiązki zarówno Przewoźnika jak i Pasażera.

§ 3 Rezerwacja, opłacenie miejsca i otrzymanie potwierdzenia opłaty

1. Kupujący za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje rezerwacji oraz opłaty za przejazd autobusem lub busem na trasie do Portu Lotniczego Lublin z Lublina, Krasnegostawu, Zamościa lub Tomaszowa Lubelskiego lub na połączenia powrotne.
2. Po wybraniu trasy, daty i godziny przejazdu system rezerwuje dla Kupującego miejsce w autobusie na okres 30 minut. W tym czasie Kupujący, w celu zachowania rezerwacji, powinien dokonać za pośrednictwem internetu kwoty odpowiadającej wysokościopłaty za przejazd.
3. Jeśli przelew nie zostanie wykonany w czasie określonym w pkt. 2 niniejszego paragrafu, miejsca zostają odblokowane i są wolne do ponownego zarezerwowania.
4. Warunkiem dokonania rezerwacji jest uiszczenie pełnej opłaty za przejazd oraz prawidłowe wypełnienie formularza danych osobowych i akceptacja Umownych warunków przewozu oraz niniejszego Regulaminu korzystania z serwisu.
5. Opłata uważana jest za uiszczoną w momencie otrzymania przez Kupującego numeru PL rezerwacji.
6. Płatność za miejsce w pojeździe następuje po otrzymaniu przez system transakcyjny potwierdzenia dokonania przelewu w kwocie zamawianego miejsca.
7. Cena , którą w związku z dokonanym zakupem płaci Kupujący jest zgodna z cennikiem Przewoźnika.
8. Po spełnieniu warunków niezbędnych do uiszczenia opłaty Kupujący otrzymuje potwierdzenie opłaty pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, który jest zobowiązany wydrukować na kartce A4. Potwierdzenie opłaty, opatrzone nr PL rezerwacji, jest dowodem zawarcia umowy przewozu. Płatnik odpowiada za czytelność wydrukowanego potwierdzenia.
9. Kupujący, który chce otrzymać fakturę VAT za dokonaną płatność, powinien zaznaczyć odpowiednią opcję przy wypełnianiu kwestionariusza osobowego oraz uzupełnić go o niezbędne dane. Faktura zostanie przesłana listem zwykłym na podany w formularzu adres w przeciągu 7 dni roboczych.

§ 4 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Kupującego jest Przewoźnik.
2. Warunkiem opłacenia rezerwacji jest podanie danych niezbędnych do dokonania płatności.
3. Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu zamówienia na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Dz.U. nr 133, poz. 883).
4. Podanie przez Kupującego nieprawidłowych danych kontaktowych tj. telefon i e-mail, powodujące brak możliwości skontaktowania się z Pasażerem lub Kupującym, może skutkować wycofaniem transakcji.
§ 5 Prawa i obowiązki stron
1. Kupujący zobowiązany jest:
a. korzystać ze stron transakcyjnych zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,
b. nie przenosić praw wynikających z zawarcia umowy na osoby trzecie,
c. podać prawdziwe dane osobowe
d. nie wykorzystywać stron transakcyjnych w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych.
2. Kupujący oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania ze stron transakcyjnych są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.
3. Przewoźnik ma prawo odstąpić od umowy w przypadku naruszenia przez Kupującego niniejszego regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych osobowych bądź danych dotyczących karty płatniczej.
4. Kupujący oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawno – karne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę (hacking, oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.
5. Kupujący zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
6. Warunki Przewozu oraz niniejszy regulamin Regulamin niniejszy są udostępnione nieodpłatnie na stronie internetowej www.gardenservice.pl oraz www.nalotniskolublin.pl w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie; są dostępne na życzenie w siedzibie Przewoźnika, w Biurze Obsługi Klienta w Białej Podlaskiej.
7. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich uaktualniania.
8. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Systemu On-line są następujące:
a) 3 najnowsze wersje wszystkich przeglądarek internetowych z zainstalowanym oprogramowanie do obsługi Java Script i apletów Java;
b) optymalizacja strony internetowej do rozdzielczości 1024 x 768

§ 4 Postępowanie reklamacyjne

1. Pasażer kwestionujący prawidłowość wykonania umowy przewozu ma prawo złożyć reklamację.
2. Reklamacje należy składać drogą mailową, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , listownie na adres: Punkt Obsługi Klienta Garden Service ul. Wojska Polskiego, 21 21 – 500 Biała Podlaska, lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Białej Podlaskiej.
3. Reklamację należy złożyć w terminie 1 miesiąca od zaistnienia przyczyny reklamacji.
4. Przy składaniu reklamacji należy powołać się na numer PL rezerwacji.
5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.

6. Nie uwzględnienie reklamacji stanowi dla Pasażera podstawę do dochodzenia swych praw na zasadach ogólnych.

§ 5 Odstąpienie od umowy i zwroty.

1. Pasażer ma prawo odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem strony www , przedmiotem której jest opłacenie miejsca na przejazd do lub z lotniska w Lublinie w terminie 10 dni od daty jej zawarcia, jednak nie później niż do chwili rozpoczęcia realizacji usługi przejazdu.

2. Odstąpienie może być zrealizowane przez złożenie stosownego oświadczenia, które można złożyć drogą mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , listownie na adres: Punkt Obsługi Klienta Garden Service ul. Wojska Polskiego, 21 21 – 500 Biała Podlaska, lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta.
3. W przypadku skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Pasażerowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonej ceny.
4. Cena zostanie przekazana na rachunek bankowy Pasażera, z którego dokonana została opłata za przejazd, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
5. Możliwe jest także uzyskanie zwrotu uiszczonej ceny w gotówce, w tym celu należy zgłosić się w Punkcie Obsługi Klienta Garden Service ul. Wojska Polskiego, 21 21 – 500 Biała Podlaska, gdzie należy okazać potwierdzenie opłaty, opatrzone nr PL rezerwacji.

§6 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Przewoźnika. O planowanej zmianie Przewoźnik poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie Serwisu w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.